Sukses

Kembali ke Daftar Surah

QS. Maryam Ayat 1

كۤهٰيٰعۤصۤ ۚ

1. Kaf Ha Ya ‘Ain Shad.

Share
CopyCopied!