Sukses

QS. Al-Lahab Ayat 4

وَّامْرَاَتُهٗ ۗحَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ

4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah).

Share
CopyCopied!